Pravidla ochrany osobních údajů (GDPR) společnosti AGRIO MZS s.r.o.

 

Děkujeme za důvěru a volbu využívat služby a produkty společnosti AGRIO MZS s.r.o. Vaše důvěra je pro nás klíčová, a proto dbáme na to, abychom všechny osobní údaje, které jste nám poskytli, spravovali v souladu s platnými právními předpisy a nejvyššími standardy v této oblasti.

Tato pravidla ochrany osobních údajů, připravené s ohledem na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů (dále jen „Nařízení“) objasňují, které osobní údaje shromažďujeme v souvislosti s poskytováním našich služeb a produktů, při komunikaci se zákazníky a jako tyto údaje používáme a chráníme.

 

1.     Kdo jsme a naše kontaktní údaje (Provozovatel)

Agrio MZS s.r.o.

IČ: 48207446

DIČ: CZ48207446

se sídlem Mříč 66, 38203 Křemže

tel.: +420 380 721 111
fax: +420 239 017 750
email: info@agrio.cz

 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2790 C

 

AGRIO MZS s.r.o. je provozovatelem webové stránky www.agrio.cz

AGRIO MZS s.r.o. provozovatelem ve vztahu k osobním údajům svých zákazníkům a potencionálních zákazníků.

 

2.     Které údaje zpracováváme

Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů. Zpracováváme pouze běžné osobní informace nebo anonymní online informace od našich zákazníků nebo o našich zákaznících, v minimálním možném rozsahu podle toho, které služby nebo produkty využívají, a to zejména následující osobní údaje pro tyto účely:

• Informace potřebné pro vyřízení objednávky
Zpracováváme o našich zákaznících údaje, které jsou potřebné pro zpracování objednávky. U fyzických osob v eshopu  jde o jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt a emailový kontakt zákazníka.

• Komunikace
Pro účely komunikace se svými zákazníky a potenciálními zákazníky shromažďujeme jejich základní identifikační a kontaktní údaje za účelem běžné obchodní komunikace, případně za účelem zasílání informačních materiálů o produktech a službách, zejména tedy jméno, příjmení, emailový a telefonický kontakt.

• Reklamace
Pro účely vyřízení reklamace zboží zpracováváme o našich zákaznících údaje, které jsou potřebné pro vyřízení reklamace, tedy zejména jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt a emailový kontakt zákazníka.

• Webová stránka společnosti a její formuláře
Naše společnost získává osobní údaje potencionálních zákazníků z našich webových stránek. Prostřednictvím registrace nebo vyplněním zájmu o konkrétní službu si může zákazník objednat zboží, produkty a služby naší společnosti, nebo nám poslat poptávku po informacích.

 

3.     Jak údaje používáme

Osobní údaje našich zákazníků shromažďujeme a využíváme v souladu s platnými právními předpisy k několika účelům, a to zejména:

• v souvislosti a na základě plnění uzavřené smlouvy, poskytnutí služby či dodání objednaného produktu, zejména k účelu jednoznačné identifikace, správy,  fakturace a zabezpečení předsmluvních jednání s potenciálními zákazníky. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvní povinností a bez jejich poskytnutí bychom nemohli uzavřít se zákazníkem smlouvu.

• v souvislosti a na základě našich oprávněných zájmů, zejména pro zajištění a monitorování standardně vysoké kvality námi poskytovaných služeb a produktů a tím k zajištění Vaší spokojenosti, jakož i prokazování, uplatňování a obhajobu našich práv a nároků.

• v souvislosti a na základě našich oprávněných zájmů  na zajištění efektivní vnitřní administrativy.

• v souvislosti se zasíláním obchodních a marketingových nabídek zákazníkům, na základě našich oprávněných zájmů, kterými je dosažení základního účelu podnikatelské činnosti - rentability poskytovaných služeb a prodávaných produktů.  Díky těmto nabídkám máte možnost dozvědět se o novinkách, o našich službách a produktech.

• na základě výslovného souhlasu zákazníka uděleného nám pro účel blíže specifikovaném v samotném znění souhlasu.

Vnitřním předpisem společnosti jme zároveň zajistili a garantujeme Vám, že shromážděné osobní údaje budou použity výhradně ke stanovenému účelu, případně k  účelu zákonnému, přičemž tato pravidla se aplikují na každý z uvedených účelů.

Osobní údaje zákazníků nikde a žádným způsobem nezveřejňujeme.

 

4.     Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací

V rámci našeho zpracování osobních údajů jako provozovatele nedochází k přenosu osobních údajů do třetích zemí, mimo území Evropské unie nebo do mezinárodních organizací.

 

5.     Automatizované rozhodování a profilování

Z naší strany, jakožto Provozovatele, ani ze strany našich zprostředkovatelů nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR

 

6.     Jak údaje sdílíme

Osobní údaje zákazníků sdílíme v případech, kdy to je nezbytné, vždy jen způsobem, jaký nám právní předpisy umožňují a na základě příslušných smluv zajišťujících přiměřenou ochranu osobních údajů.

 

     6.1. Naši zprostředkovatelé

Osobní údaje sdílíme s těmito kategoriemi zprostředkovatelů:

1. Účetní a ekonomické služby

2. Personální služby

3. Obchodní zástupci

4. Dceřinné společnosti

 

Osobní údaje sdílíme v závislosti na konkrétních okolnostech a účelu na základě (i) ​​vašeho souhlasu, (ii) našich oprávněných zájmů - rentability služeb a (iii) oprávněných zájmů na účelnou vnitřní administrativu.

 

     6.2. Jiní příjemci

Osobní údaje sdílíme s právnickými a fyzickými osobami, státními orgány a veřejnými institucemi, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k těmto informacím, jejich použití, uchovávání nebo zpřístupnění je nezbytné pro:


• Dodržení příslušného právního předpisu, právního procesu nebo vymahatelnou žádost státní správy.


• Uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení.


• Postup zaměřený na řešení podvodu, technických obtíží či bezpečnostních incidentů.


• Ochranu před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti naší společnosti, našich zákazníků nebo veřejnosti, tak jak to vyžadují nebo dovolují právní předpisy.


• Vždy dohlížíme na to, abychom neposkytli více údajů než je nezbytné k dosažení daného účelu zpracování.

 

7.     Jak můžete nakládat s Vašimi údaji

Jako náš zákazník a dotyčná osoba máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete (i) osobně v sídle společnosti, (ii) telefonicky na: +420 380 721 111: (iii) elektronicky e-mailem: info@agrio.cz nebo (iv) i písemně na adresu sídla společnosti. Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do jednoho měsíce od Vaší žádosti. V případě pochybnosti o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o dodatečné ověření Vaší totožnosti.

 

8.     Platné právní předpisy a Nařízení Vám zajišťují zejména:

a)    Právo na přístup
Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 Nařízení. V případě, že o Vás získáváme velké množství dat, můžeme od Vás požadovat, abyste specifikovali svůj požadavek na okruh konkrétních údajů, které o Vás zpracováváme.

b)    Právo na opravu
K tomu, abychom o Vás neustále zpracovávali pouze aktuální osobní údaje potřebujeme, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve potom co nastane. V případě, že o Vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

c)     Právo na výmaz
Pokud budou naplněny podmínky článku 14 Nařízení, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz můžete žádat například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování, nebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, nebo pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali. . Vaše údaje však nevymažeme, pokud jsou nutné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

d)    Právo na omezení zpracování
Pokud budou naplněny podmínky článku 18 Nařízení, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například během toho, když namítáte správnost zpracovávaných údajů nebo v případě, že považujete jejich zpracování  za nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezeno během toho, když uplatňujete Vaše práva. Vaše údaje ale nadále zpracováváme pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

e)    Právo na přenositelnost
Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi a zároveň prováděno automatizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud o to budete mít zájem a bude to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému Provozovateli. Toto právo nebude možné uplatnit při zpracování vykonávaném z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

f)      Právo nesouhlasit se zpracováváním
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování prováděno na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo namítat  nesouhlas s takovým zpracováním. Na základě Vaší námitky zpracovávání osobních údajů omezíme a pokud neprokážeme závažné, oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a Vaše osobní údaje vymažeme. Máte právo kdykoliv namítat nesouhlas se zpracováváním osobních údajů pro účely přímého marketingu. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat nebudeme.

g)     Právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením, máte právo podat stížnost na jeden z příslušných orgánů dozoru, zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo v místě tvrzeného porušení. Pro území České republiky je kontrolním orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pevná linka: +420 234 665 800, email:  posta@uoou.cz

h)    Právo odvolat souhlas
Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů založené na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.
Pokud se kdykoliv později rozhodnete, že máte zájem znovu dostávat od nás obchodní a marketingové nabídky o našich produktech a službách, svůj odvolaný souhlas (respektive podanou námitku) můžete kdykoliv znovu udělit, a to kteroukoliv výše uvedenou formou kontaktu.

 

9.     Odkud máme Vaše údaje

Osobní údaje, které o zákaznících zpracováváme, získáváme v první řadě přímo od Vás,  našich zákazníků.

 

10. Jak dlouho a kde údaje uchováváme

Osobní údaje zákazníků uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na důvodu zpracování. Obecně platí, že osobní údaje zpracováváme:

 

a)    na základě souhlasu - po dobu v souhlasu výslovně uvedenou nebo do jeho odvolání.

b)    z důvodu plnění našich zákonných povinností či možností - po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

c)     z důvodu plnění smlouvy - po dobu plnění smlouvy, případně trvání předsmluvních jednání.

d)    z důvodu oprávněných zájmů - po dobu plnění smlouvy, resp. do protestu proti zpracování.

 

11.Přechodná ustanovení o zpracování osobních údajů získaných do 25. 5. 2018

Vaše osobní údaje získané a zpracovávané pro marketingové účely do 25. 5. 2018 budeme po tomto datu a v souladu s tímto účelem zpracovávat i nadále. Zpracovávání budeme provádět na základě našeho oprávněného zájmu, rentability poskytovaných služeb a prodávaných produktů. Naše společnost Vás pro účel přímého marketingu může kontaktovat písemně, elektronickou poštou, telefonicky, prostřednictvím automatického volacího systému či jinou dostupnou formou. Vůči takovému zpracovávání máte podle bodu 5 f) těchto pravidel garantované právo namítat nesouhlas.

 

12. Změny těchto pravidel

Znění těchto pravidel budeme zřejmě nuceni v budoucnosti změnit, zejména za účelem zapracování legislativních změn, či změn účelu a prostředků zpracování. Vaše práva vyplývající z těchto pravidel nebo příslušných právních předpisů však neomezíme. V případě, že dojde ke změnám pravidel způsobilým ovlivnit Vaše práva, vhodným způsobem Vás na to s dostatečným předstihem upozorníme.

 

13.Technicko-organizační opatření na ochranu osobních údajů

Zavazujeme se přijmout vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jejich ztrátě. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby povinné zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Provozovatel přijal právní a technická opatření k zabezpečení dat úložišť osobních údajů a osobních údajů evidovaných v listinné podobě.

 

Snažili jsme se, aby byla tato pravidla napsána co nejjednodušší a pro každého srozumitelnou formou. Pokud však máte i po jejich přečtení otázky  týkající se ochrany osobních údajů v naší společnosti nebo máte jiné související podněty, obraťte se prosím na nás prostřednictvím e-mailu:  info@agrio.cz., telefonicky: +420 380 721 111 nebo písemně na adrese společnosti. Obálku označte nápisem "podnět - ochrana osobních údajů".

 

V Mříči 25. 5. 2018